Avís legal

La web www.wmhospitals.es és propietat de POLICLINICA BARCELONA SL amb C.I.F-08289456, amb domicili al Carrer Guillem Tell núm. 4 de 08006- Barcelona, i adreça general de correu electrònic:[email protected].

La web de WM HOSPITALS té per objecte informar els usuaris dels serveis disponibles a la xarxa hospitalària Wm Hospitals.

DEFINICIONS

Condicions d’Ús: Els Termes i Condicions que regulen el registre, l’accés i l’ús del web de WM HOSPITALS per part de l’Usuari.

Usuari: La persona física o jurídica que utilitza aquesta pàgina web.

CONDICIONS D’ÚS

Les dades personals recollides a la nostra pàgina web són tractades complint les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades ia la Llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals de data 3/2018, de 5 de desembre.

Així mateix, garantim que les dades personals són tractades de manera lícita, lleial i transparent, i són recollides amb fins determinats, explícits i legítims, mantenint-se limitats a aquests fins i actualitzats si fos necessari. No es permetrà la identificació dels interessats durant més temps del necessari i se’n garantirà la seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades.

Amb aquesta pàgina web, WM HOSPITALS pretén prestar un servei útil, per la qual cosa els suggeriments dels usuaris són benvinguts. Però si no esteu d’acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest avís, haureu de deixar d’utilitzar la pàgina web. Les seves dades identificatives i qualssevol que puguin ser exigides per la normativa aplicable, són obligatòries pel que la negativa a facilitar-les faria que ens resultés impossible la venda dels nostres productes.

Les CONDICIONS establertes a continuació regulen l’ús permès de la web de WM HOSPITALS:

 1. Accés

L’accés és públic, POLICLINICA BARCELONA SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que resultin de aplicació.

 1. Modificacions de la pàgina i interrupcions o errors a l’accés

POLICLINICA BARCELONA SL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la pàgina web, de la configuració i la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

 1. Continguts i pàgines enllaçades

La informació continguda en aquesta web té caràcter merament informatiu. La política de l’associació és tractar que els continguts sempre estiguin actualitzats, però pot passar que no ho estiguin.

La funció dels links, o enllaços, que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament informar els usuaris sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a internet, on podrà ampliar o completar les dades ofertes en aquesta pàgina. POLICLINICA BARCELONA SL no serà responsable del resultat obtingut mitjançant aquests enllaços.

En tot cas, POLICLINICA BARCELONA SL, no assumeix responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la seva pàgina web WM HOSPITALS ni pot garantir l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), a els documents o els fitxers de l’usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

Encara que els enllaços són supervisats regularment perquè no succeeixi, en el cas que qualsevol usuari o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari od’un tercer es prega que es comuniqui immediatament a POLICLINICA BARCELONA SL, [email protected] aquesta circumstància, i especialment si els enllaços consisteixen a:

 • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
 • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
 • Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona, al principi de no-discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional..
 1. Protecció de dades personals

Les dades personals vinculades a aquest web respecten les exigències en matèria de protecció de dades vigent, el Reglament General Europeu de Protecció de Dades 2016/679 i la normativa espanyola, la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals 3/2018 de 5 de desembre.

Per navegar per LLOC-WEB no cal que facilitis cap dada personal. Els casos en què sí que proporciones les teves dades personals són a través dels formularis de contacte, enviament de correus electrònics i xat web.

POLICLINICA BARCELONA SL, tractarà les dades de caràcter personal que es recullin complint aquesta normativa. Així la remissió de dades pels interessats és absolutament voluntària i és degudament anunciada.

 1. Finalitats del tractament de dades

Informar els usuaris dels serveis disponibles a la xarxa hospitalària Wm Hospitals, i oferir un canal de contacte on es puguin realitzar consultes i sol·licitar serveis i per això, necessitarem tractar, a més, les teves dades personals.

Les dades personals i la finalitat del tractament per part de POLICLINICA BARCELONA SL és la següent quant a les Formularis de contacte:

Se sol·liciten dades personals entre les que poden estar: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic i número de telèfon amb la finalitat de respondre a les teves consultes.
Per exemple, el Titular utilitza aquestes dades per donar resposta als teus missatges, dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al lloc web, els serveis que es presten a través del lloc web, el tractament dels teus dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos al lloc web, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir i que no estigui subjecta a les condicions del lloc web o de la contractació.

Per complir obligacions legals en matèria fiscal o altres imposades per autoritats oficials de control, caldrà també tractar les teves dades d’identificació, contacte o altres relacionades. La finalitat daquests tractaments respon a les necessitats que tinguin aquestes autoritats oficials de control.

Per efectuar altres tractaments diferents dels anteriors pot ser necessari obtenir el teu consentiment exprés en aquest cas seràs informat d’això, amb claredat i detall, en el moment que calgui obtenir-lo, podent denegar-ho en aquell moment, o revocar-ho, amb posterioritat i en qualsevol moment, sense caràcter retroactiu.

 1. Legitimación del tratamiento

Si es produeix encàrrec de servei, la legitimació del tractament serà la relació contractual que estableixi amb nosaltres i el compliment de les obligacions professionals i legals que se’n derivin.

 1. Comunicacions de dades

Les dades derivades del contacte i consulta no seran comunicades a tercers tret que es compti amb el consentiment exprés de l’usuari.

 1. Drets dels Interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si POLICLINICA BARCELONA SL a través de la seva pàgina web WM HOSPITALS tracta dades personals que li concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals ia obtenir una còpia de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-les, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius , les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’encàrrec sol·licitat. Com a conseqüència de laplicació del dret a la supressió o oposició al tractament de dades personals en lentorn on-line els interessats tenen el dret a loblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE.

Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils.

 1. Obligacions dels usuaris

Es requereix a l’Usuari que davant la detecció de qualsevol contingut nociu, ofensiu o imprecís a la pàgina web de WM HOSPITALS, que avisi el titular del web: POLICLINICA BARCELONA SL, en el menor temps possible.

L’usuari és responsable d’aportar informació veraç, oportuna i completa en relació amb l’ús de la pàgina web.

Pot exercir els seus drets:

 • Mitjançant un escrit dirigit a: Carrer Guillem Tell núm. 4 de 08006- Barcelona.
 • Mitjançant un correu electrònic dirigit a: [email protected].
 1. Propiedat Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual dels articles publicats per l’associació són els seus autors.

L’estructura, el disseny i la forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual titularitat de POLICLINICA BARCELONA SL.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits a l’apartat anterior. Aquests actes dexplotació només podran ser realitzats en virtut dautorització expressa de POLICLINICA BARCELONA SL, i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels drets de propietat intel·lectual esmentats de POLICLINICA BARCELONA SL. Només estarà autoritzat a la reproducció (impressió o descàrrega) per a ús privat dels continguts disposats a la pàgina web.

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars.

 1. Responsabilitats

POLICLINICA BARCELONA SL, no serà en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directament o indirectament, de la manca de lectura d’aquest avís, o de l’incompliment de les obligacions especificades a les condicions establertes en aquest. Així mateix, d’acord amb allò que s’ha exposat en aquestes condicions, POLICLINICA BARCELONA SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, fora del seu efectiu control, puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la pàgina web o els seus continguts.

Els usuaris hauran de fer un ús adequat de la pàgina web, d’acord amb les condicions i els termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir POLICLINICA BARCELONA SL, per la utilització indeguda.

Respecte de possibles deficiències tècniques, POLICLINICA BARCELONA SL, no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades a la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, al servidor o en qualssevol prestacions.

 1. Llei Aplicable

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

 1. Normativa sobre l’ús de cookies

L’accés i la navegació a la pàgina web, o l’ús dels serveis de la mateixa, impliquen l’acceptació de les Condicions Generals establertes al nostre Avís Legal. Si us plau, llegiu-les atentament.